รักกันจิงอ๊ะป่าวล่ะ

 
รักกันจิงอ๊ะป่าวล่ะ

รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง อ ด ข้ า ว อ ด น้ำ เ พื่ อ เ ก็ บ เ งิ น ไ ว้ จ่ า ย ค่ า โ ท ร ศั พ ท์ ทั้ ง เ ดื อ น รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง บ อ ก เ ลิ ก นั ด กั บ \" เ พื่ อ น \" แ ล้ ว ไ ป เ ที่ ย ว กั บ \" แ ฟ น \" รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ซื้ อ ข อ ง แ พ ง ๆ ใ ห้ เ งิ น ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ห ลั ก ป ร ะ กั น ว่ า รั ก จ ริ ง รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ดู ห นั ง ทุ ก เ ย็ น วั น ศุ ก ร์ นั่ ง ส บ ต า ที่ แ ม ค โ ด นั ล ด์ ทุ ก บ่ า ย วั น เ ส า ร์ โ ท ร บ อ ก ว่ า \" คิ ด ถึ ง \" ทุ ก 5 น า ที ต ล อ ด เ ช้ า วั น อ า ทิ ต ย์ รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง พ ย า ย า ม ล ง ทุ น ม า ก ม า ย แ ล ก เ ท ป กั น ฟั ง . . ตั้ งโ ป ร แ ก ร ม ดู ห นั ง สั ก เ ดื อ น ล ะ เ รื่ อ ง ก็ ไ ด้ พ า กั น ไ ป กิ น เ พื่ อ อิ่ ม ไ ม่ ใ ช่ กิ น เ พื่ อ ใ ห้ ดู ร ว ย รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ถ ว า ย ใ ห้ ทั้ ง ตั ว อ ย่ า ไ ป ก ลั ว ว่ า ถ้ า ไ ม่ ย อ ม เ ป ลื อ ง ตั ว แ ล้ ว ค ว า ม รั ก จ ะ ห ม ด ไ ป เ พ ร า ะ ถ้ า เ ข า รั ก จ ริ ง ก็ ค ว ร ใ ห้ เ กี ย ร ติ . . ไ ม่ ใ ช่ จ้ อ ง จ ะ เ อ า เ ป รี ย บ รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง เ อ า ด ว ง ช ะ ต า ไ ป ใ ห้ ห ม อ ดู จ่ า ย เ ป็ น ร้ อ ย เ พี ย ง แ ค่ อ ย า ก รู้ ว่ า เ ป็ น เ นื้ อ คู่ กั น ห รื อ เ ป ล่ า รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ต า ม ติ ด แ จ ผู ก ข า เ ข า ไ ว้ กั บ ข า เ ร า ผู ก มื อ เ ข า ไ ว้ กั บ มื อ เ ร า ทำ ไ ม ต้ อ ง ทำ เ ห มื อ น ข า ด เ ข า ไ ป แ ล้ ว เ ร า จ ะ ต า ย จำ ไ ว้ ว่ า ค น ทุ ก ค น มี หั ว ใ จ ค น ล ะ ด ว ง รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง เ ป็ น เ ง า ต ล อ ด เ ว ล า ไ ม่ ต้ อ ง ทุ่ ม เ ท ทำ เ พื่ อ \" ค ว า ม ฝั น \" ข อ ง เ ข า จ น ชี วิ ต ตั ว เ อ ง ว่ า ง เ ป ล่ า ห ล ง ลื ม \" ค ว า ม ฝั น \" ข อ ง ตั ว เ อ ง รั ก กั น ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง มี เ ว ล า เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ ใ ห้ ทั้ ง ห ม ด จ น ไ ม่ เ ห ลื อ เ ว ล า สำ ห รั บ ทำ \" สิ่ ง ดี ดี \" ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว ไ ม่ เ ห ลื อ เ ว ล า ก ลั บ บ้ า น เ ร็ ว ๆ ใ ห้ แ ม่ ชื่ น ใ จ ห ลั บ ต า ลื ม ต า ก็ เ ห็ น แ ต่ ห น้ า \" แ ฟ น \" ^^ อ่ า น แ ล้ ว ต า ส ว่ า ง มั้ ย ^^เมื่อ : 12 พ.ย. 48 11:47:20
ที่มา: Forward Mail
โดย : junt