การจดทะเบียนสมรส

 
การจดทะเบียนสมรส

การแต่งงานจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เมื่อคู่บ่าว-สาวจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส แต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และสามารถไปจดทะเบียนที่ไหนได้บ้างนั้น วันนี้กระปุกเวดดิ้งมีคำแนะนำดี ๆ มาบอกกันค่ะ…
 

 สถานที่แจ้ง 

          ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

 คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส 

          1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

          2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

          3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

          4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

          5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

          6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

          * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 
          * สมรสกับคู่สมรสเดิม
 
          * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
 
          * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
 
          * ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้
 
 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส 

          1. บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

          2. สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ

          3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
 
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส 

          1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

          2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

          3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

          4. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

 ค่าธรรมเนียม 

          1. การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าป่วยการพยานที่นายทะเบียนหาให้คนละ 2.50 บาท

          2. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน

          3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

 การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานทะเบียน 

          1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรส ไปจดทะเบียนสมรสยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อ นายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ - ส่งด้วย

          2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

          3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน

Tag : การจดทะเบียนสมรส
เมื่อ : 12 ต.ค. 52 19:08:15
ที่มา: www.kapook.com
โดย : kura